Nr postępowania DZ/UD/341/106/06

przetarg nieograniczony na remont chodnika w ul. Klaudyny Potockiej w Poznaniu na odc. od ul. Głogowskiej do ul. Lodowej

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Zakład Drogowo-Budowlany Kaszkowiak Władysław, ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań, z ceną brutto: 181.698,26 zł;
Data zamieszczenia informacji