Nr postępowania DZ/UL/341/183/06

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych oraz sygnalizatorów dzwiękowych przejść dla niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO Andrzej Grabowski, ul. Oleska 176, 45-231 Opole z ceną brutto 59.048,00 zł.
Data zamieszczenia informacji