Nr postępowania DZ/IB/341/085/12

Utwardzenie nawierzchni chodnika i drogi rowerowej w ciągu ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Druskiennickiej do ul. Poronińskiej (Etap I)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto: 381.332,46 zł. PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Hanka Sobierajska-Nowacka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Handlowy ?BUD-HANEX? , ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik, liczba uzyskanych punktów: 96,60; - oferta nr 2 - Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp.k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 95,68; - oferta nr 3 - POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 5 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 91,28.
Data zamieszczenia informacji