Nr postępowania DZ/IB/341/094/12

Przebudowa schodów na stacji PST Solidarność w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez INPRO ? BUD Andrzej Świderski Spółka jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, z ceną brutto: 958.064,47 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - ?Mosty Poznań? Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 82,69; - oferta nr 2 - INPRO ? BUD Andrzej Świderski Spółka jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji