Nr postępowania DZ/IB/341/093/12

Budowa chodnika przy pętli autobusowej w ul. Wilków Morskich
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wiesławę Pastuszek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Lex Wiesława Pastuszek, ul. Miła 1, 75-125 Koszalin, z ceną brutto: 44.720,36 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c. Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 74,44; ? oferta nr 2: Wiesława Pastuszek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Lex Wiesława Pastuszek, ul. Miła 1, 75-125 Koszalin, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 98,11; ? oferta nr 4: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 95,94; ? oferta nr 5: Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. j., ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 82,71; ? oferta nr 6: Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Marcin Borkowski, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 98,33.
Data zamieszczenia informacji