Nr postępowania DZ/UD/341/091/12

Remont nawierzchni chodników w ul. Księcia Józefa na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Północnej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto: 573.045,00 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, ul. J. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 93,09; ? oferta nr 2 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 75,89; ? oferta nr 4 ? Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 96,74; ? oferta nr 5 - Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 96,11.
Data zamieszczenia informacji