Nr postępowania DZ/UD/341/095/12

Wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Raszyńskiej w Poznaniu (na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Rembertowskiej)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 457.110,42 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o., Sp. k. ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 91,27; Oferta nr 2: Andrzej Szeszuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych DROGOPAL, ul. Przemysłowa 17, 64-330 Opalenica, liczba uzyskanych punktów: 84,45; Oferta nr 3: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 93,87; Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; Oferta nr 5: Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c. Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 76,74; Oferta nr 6: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą Zakład Budowlano ? Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań reprezentowani przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, liczba uzyskanych punktów: 82,46; oferta nr 7 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,38; oferta nr 8 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, ul. Srebrna 2, 62-002 Złotkowo, liczba uzyskanych punktów: 96,08; Oferta nr 9: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. BUD-BRUK, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 95,47.
Data zamieszczenia informacji