Nr postępowania DZ/IB/341/103/12

Budowa chodnika w ul. Literackiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marcina Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno - Budowlane Marcin Borkowski, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 67.790,49 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno - Budowlane Marcin Borkowski, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 2: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwona, liczba uzyskanych punktów: 92,51; ? oferta nr 3: ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,84; ? oferta nr 4: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 98,80; ? oferta nr 5: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,29.
Data zamieszczenia informacji