Nr postępowania DZ/UL/341/158/06

Dostawa wkładów do latarni sygnalizacyjnych.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta firmy VIALIS Polska sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo ? z ceną brutto 56.058,70 zł.
Data zamieszczenia informacji