Nr postępowania DZ/UD/341/107/12

Remont nawierzchni chodników w ul. 28 Czerwca 1956r w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ryszard Mielcarek P.U.H. Bud ? Bruk, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 92.643,10 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): - oferta nr 1 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 76,58; - oferta nr 2 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ryszard Mielcarek P.U.H. Bud ? Bruk, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 78,83; - oferta nr 4 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 87,68; - oferta nr 5 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo ? Budowlany Władysław Kaszkowiak , ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 83,48.
Data zamieszczenia informacji