Nr postępowania DZ/UD/341/106/12

Remont chodników w ul. Szamarzewskiego na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Polnej w Poznaniu (strona północna)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Drogowo ? Budowlany? Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto: 120.167,64 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Drogowo ? Budowlany? Władysław Kaszkowiak , ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 ? ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 89,40; - oferta nr 3 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 92,82; - oferta nr 4 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 79,74.
Data zamieszczenia informacji