Nr postępowania DZ/UI/341/110/12

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2012 roku

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wcześniej wybrano dla wszystkich części zamówienia (tj. p. Błażeja Przynogę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NIKO - TECH, ul. Długa 22/2, 64-300 Nowy Tomyśl ? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 17.09.2012r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: ? Pawła Friebe prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe ?ECOR?, ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto dla: części 1 ? 13.498,00 PLN; ? ?ALKOM? Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto dla: części 3 ? 24.570,00 PLN, części 4 ? 24.570,00 PLN, części 5 ? 24.570,00 PLN. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji