Nr postępowania DZ/UI/341/110/12

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2012 roku

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 5: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wcześniej wybrano dla części 5 zamówienia (tj. p. Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROMI ? Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań ? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 25.09.2012r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN ? EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto dla części 5 ? 32.499,79 PLN . Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji