Nr postępowania DZ/UI/341/069/12

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 16 października 2012 roku do 15 kwietnia 2013 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Alkom Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z cenami brutto: dla części 2 zamówienia Rejon II - Stare Miasto ? Północ z ceną brutto: 2.760.393,60 zł; dla części 3 zamówienia Rejon III ? Nowe Miasto - Północ z ceną brutto: 2.569.533,84 zł - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z cenami brutto: dla części 1 zamówienia Rejon I- Stare Miasto-Centrum z ceną brutto : 4.137.434,42 zł; dla części 4 zamówienia Rejon IV ? Nowe Miasto - Południe z ceną brutto: 2.567.615,76 zł; dla części 5 zamówienia Rejon V- Grunwald z ceną brutto: 3.278.905,06 zł; dla części 6 zamówienia Rejon VI- Jeżyce z ceną brutto: 3.967.338,96 zł; dla części 7 zamówienia Rejon VII - Wilda z ceną brutto: 2.195.613,65 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Alkom Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań liczba uzyskanych punktów: dla części 2 zamówienia: 100; dla części 3 zamówienia: 100; ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 1 zamówienia:100; dla części 4 zamówienia:100; dla części 5 zamówienia:100; dla części 6 zamówienia:100; dla części 7 zamówienia:100.
Data zamieszczenia informacji