Nr postępowania DZ/IB/341/122/12

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie w Poznaniu:
- drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Buczka do ul. Okulickiego oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Gosienieckiego i chodnika za skrzyżowaniem z ul. Gosienieckiego;
- chodnika w ul. Kocha od ul. Leszczyńskiej do ul. Orkana.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 288.249,97 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL?, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,42; - oferta nr 2: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 91,61; - oferta nr 3: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,32; - oferta nr 5: POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 86,03.
Data zamieszczenia informacji