Nr postępowania DZ/IB/341/116/12

Przebudowa ul. Pawiej na odcinku od ul. Orlej do ul. Wyzwolenia i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawia ? Wyzwolenia w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, z ceną brutto: 1.328.704,88 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- Oferta nr 1: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, ilość punktów w kryterium: 46,12; ­- Oferta nr 2: Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ilość punktów w kryterium: 77,18; ­- Oferta nr 3: POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, ilość punktów w kryterium: 79,71; ­- Oferta nr 4 : Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca i Zakład Drogowo Budowlany Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, ilość punktów w kryterium: 94,96; ­- Oferta nr 5: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp.k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, ilość punktów w kryterium: 80,69; ­- Oferta nr 6: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, ilość punktów w kryterium: 82,25; ­- Oferta nr 7: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, ilość punktów w kryterium: 92,07; ­- Oferta nr 8: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, ilość punktów w kryterium: 78,92; ­- Oferta nr 9: Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, ilość punktów w kryterium: 100; ­- Oferta nr 10: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, ilość punktów w kryterium: 97,28.
Data zamieszczenia informacji