Nr postępowania DZ/RSIM/341/198/06

Wykonanie i montaż tablic oraz konstrukcji wsporczych informacji kierującej dla kierowców przy 24 skrzyżowaniach miasta Poznania zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, Poznań-Gruszczyn, 62-006 Kobylnica z ceną brutto 148.840,64 zł.
Data zamieszczenia informacji