Nr postępowania DZ/EU/341/089/12

Ubezpieczenie w latach 2013-2014 majątku i interesu majątkowego miasta Poznania, wobec którego funkcje właścicielskie pełni Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, z ceną brutto 4.866.687,06 zł . PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA 80 % ORAZ ZAKRES RYZYK DODATKOWYCH 20% Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-80 pkt dla kryterium najniższa cena oraz 0-20 pkt dla kryterium zakres ryzyk dodatkowych. Punktacja: ? oferta nr 1 ? InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, liczba łącznie uzyskanych punktów: 67,36 (najniższa cena: 47,36; zakres ryzyk dodatkowych: 20); ? oferta nr 2 - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, liczba łącznie uzyskanych punktów: 87,03 (najniższa cena: 80; zakres ryzyk dodatkowych: 7,03).
Data zamieszczenia informacji