Nr postępowania DZ/EL/341/130/12

Odnowienie i przedłużenie licencji programu VISUM, VISSIM+CROSSIG firmy PTV

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została, oferta złożona przez ?Biuro Inżynierii i Transportu ? Pracownie Projektowe Cejrowski i Krych Sp. j.?, ul. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, z ceną brutto: 100.712,40 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? ?Biuro Inżynierii i Transportu ? Pracownie Projektowe Cejrowski i Krych Sp. j.?, ul. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji