Nr postępowania DZ/UD/341/126/12

Remont nawierzchni chodników w ul. Pamiątkowej, ul. Filareckiej i ul. Langiewicza w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jarosława Grześkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL?, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, z ceną brutto: 55.797,86 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 82,69; - oferta nr 2: Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRUK-BAU, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 62,00; - oferta nr 3: Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL?, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 89,81; - oferta nr 5: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 96,54.
Data zamieszczenia informacji