Nr postępowania DZ/UI/341/129/12

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników w śródmieściu Poznania
w 2012 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, z ceną brutto 52.164,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 złożona przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 100; ? oferta nr 2 złożona przez Jarosława Żentkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości Jarosław Żentkowski, al. Poznańska 70, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów - 98,13; ? oferta nr 3 złożona przez Ewę Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Verdor Ewa Żwawiak, os. St. Batorego 22c/26, 60-687 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 92,15; ? oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jawi Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 35,00.
Data zamieszczenia informacji