Nr postępowania DZ/IB/341/132/12

Budowa prawoskrętu z ul. Niestachowskiej w ul. św. Wawrzyńca w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, z ceną brutto: 1.267.551,88 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 86,57; - oferta nr 2 - EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 - COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 98,10; - oferta nr 4 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 90,24; - oferta nr 5 - POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 92,78; - oferta nr 6 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 97,74.
Data zamieszczenia informacji