Nr postępowania DZ/IB/341/134/12

Rozbudowa ul. Staszica w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną brutto: 1.196.884,91 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 - POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 91,79; ? oferta nr 2 - EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 84,19; ? oferta nr 3 - Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń,, liczba uzyskanych punktów: 86,12; ? oferta nr 4 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 86,13; ? oferta nr 5 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 6 - Zakład Drogowo-Budowlany Kaszkowiak Sp. j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 97,53. ? oferta nr 7 - ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 89,78.
Data zamieszczenia informacji