Nr postępowania DZ/IB/341/170/06

Montaż urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Cybiny przy ul. Warszawskiej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Grzywacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SANIMET? Krzysztof Grzywacz, ul. Kopalniana 10C, 42-271 Częstochowa, z ceną brutto: 809.844,72 zł.
Data zamieszczenia informacji