Nr postępowania DZ/EL/341/146/12

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Agencję Ochrony ?PEWNOŚĆ? Sp. z o.o., ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno, z ceną brutto: 801.382,98 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Agencja Ochrony ?PEWNOŚĆ? Sp. z o.o., ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 - Agencja Detektywistyczna i Ochrony ?JOKER? Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,34; - oferta nr 3 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia tj. Solid Sp. z o.o., ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków oraz Solid Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa reprezentowani przez Solid Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 87,45; - oferta nr 4 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia tj. Adam Urbanek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Handlowo ? Usługowe ?VIGOR?, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań oraz ?PROTECTOR? Sp. z o.o., ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań reprezentowani przez Adama Urbanka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Handlowo ? Usługowe ?VIGOR?, liczba uzyskanych punktów: 90,42; - oferta nr 5 - USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 62,60;
Data zamieszczenia informacji