Nr postępowania DZ/IB/341/147/12

Budowa chodnika w ul. Radojewo w Poznaniu na odcinku od ul. Piołunowej do posesji nr 12.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez VIGEN Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo, z ceną brutto: 177.063,30 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo ? Handlowe INTER ? TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 93,04; - oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 78,09; - oferta nr 3: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 81,79; - oferta nr 4: VIGEN Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji