Nr postępowania DZ/RP/341/153/12

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony ?JOKER? Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, z ceną brutto: 159.924,60 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2: Agencja Detektywistyczna i Ochrony ?JOKER? Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji