Nr postępowania DZ/UTZ/341/158/12

Wycinka drzew z pasów drogowych na terenie dzielnic Nowe Miasto
i Jeżyce w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto : dla części 1 zamówienia ? 15.012,00 zł, dla części 2 zamówienia ? 11.124,00 zł, dla części 3 zamówienia ? 18.921,60 zł, dla części 4 zamówienia ? 16.254.00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Andrzej Szlagowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogród Andrzej Szlagowski, ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, liczba uzyskanych punktów dla części 4 zamówienia - 63,45; ? oferta nr 2 ? Tomasz Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Las Plus, ul. Brzozowa 6/2, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 1 zamówienia - 57,87; dla części 2 zamówienia - 43,53, dla części 3 zamówienia - 58,40, dla części 4 zamówienia - 54,39; ? oferta nr 3 ? Zakład Konserwacji Zieleni ?Bonsai? s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 3 zamówienia -72,23; ? oferta nr 4 ? Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: dla części 1 zamówienia ? 100; dla części 2 zamówienia ? 100; dla części 3 zamówienia - 100; dla części 4 zamówienia - 100; ? oferta nr 5 ? Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, liczba uzyskanych punktów: dla części 1 zamówienia - 64,50; dla części 2 zamówienia ? 65,19; dla części 3 zamówienia - 63,69.
Data zamieszczenia informacji