Nr postępowania DZ/UTZ/341/158/12

Wycinka drzew z pasów drogowych na terenie dzielnic Nowe Miasto i Jeżyce w Poznaniu.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘSCI 1 I 2 ZAMÓWIENIA:Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy dla części 1 i 2 zamówienia przez Wykonawcę, wyłonionego do realizacji zamówienia (tj. p. Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 ? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 18.12.2012r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, z cenami brutto dla: części 1 zamówienia ? 23.274,00 zł, dla części 2 zamówienia ? 17.064,00 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji