Nr postępowania DZ/IB/341/152/12

Przebudowa urządzeń melioracyjnych rowu Łężynka wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Szczepankowo w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez konsorcjum firm, skład którego tworzą: RBD System Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki (lider konsorcjum) oraz INTER ? TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki (członek konsorcjum), z ceną brutto: 4.082.566,39 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): ? Oferta nr 1: Henryk Paczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 98,37; ? Oferta nr 2: EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 80,24; ? Oferta nr 3: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 87,48; ? Oferta nr 4: konsorcjum firm, skład którego tworzą: RBD System Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki (lider konsorcjum) oraz INTER ? TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki (członek konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji