Nr postępowania DZ/UI/341/136/12

Nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla: ? Zadania A1 ? A5 ? oferta nr 1 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań i P.P.R.I.H WODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto dla: Zadania A1 ? 201.720,00zł; Zadania A2 ? 151.905,00 zł; Zadania A3 ? 194.955,00 zł; Zadania A4 ? 173.430,00 zł; Zadania A5 ? 138.990,00 zł; ? Zadania B i D ? oferta nr 3 złożona przez ?EKOS POZNAŃ? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto dla: Zadania B ? 426.036,00 zł; Zadania D ? 90.720,00 zł. ? Zadania C ? oferta nr 4 złożona przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44C/10, 60-149 Poznań z ceną brutto dla: Zadania C ? 777.975,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1- złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań i P.P.R.I.H WODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A1 ? 100; Zadanie A2 ? 100; Zadanie A3 ? 100; Zadanie A4 ? 100; Zadanie A5 100; Zadanie C ? 70,08. - oferta nr 2 złożona przez AWAS SERWIS Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa liczba uzyskanych punktów: Zadanie B? 98,91. - oferta nr 3 złożona przez ?EKOS POZNAŃ? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A2 ? 88,05; Zadanie B ? 100; Zadanie C ? 76,76; Zadanie D ? 100. - oferta nr 4: złożona przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44C/10, 60-149 Poznań liczba uzyskanych punktów: Zadanie A1 ? 90,11; Zadanie A2 ? 89,11; Zadanie A3 ? 88,85; Zadanie A4 ? 89,47; Zadanie A5 ? 88,84; Zadania B ? 84,94; Zadanie C ? 100.
Data zamieszczenia informacji