Nr postępowania DZ/IB/341/159/12

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piołunowej i Kminkowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 129.150,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 85,44; - oferta nr 2 - Krzysztof Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Ostrowski Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, liczba uzyskanych punktów: 97,98; - oferta nr 3 - SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 4 - Inenergia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, liczba uzyskanych punktów: 90,51.
Data zamieszczenia informacji