Nr postępowania DZ/IB/341/156/12

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Biwakowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Ostrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Ostrowski Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów, z ceną brutto: 75.065,90 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Michał Jakub Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zieliński Michał Jakub ?Usługi Elektryczne i Dźwigowe?, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 69,37; - oferta nr 2 - ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,81; - oferta nr 3 - PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 70,31; - oferta nr 4 - Krzysztof Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Ostrowski Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji