Nr postępowania DZ/RB/341/161/12

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz Vialis Polska) na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - dla zadania nr 1 (wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic) ? oferta nr 1 złożona przez ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 365.433,00 zł; - dla zadania nr 2 (wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach Vialis Polska) - oferta nr 2 złożona przez Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Skrajna 1, Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne, z ceną brutto: 381.164,70 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ZADANIE Nr 1 - oferta nr 1: ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ZADANIE Nr 2 - oferta nr 2: Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Skrajna 1, Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji