Nr postępowania DZ/RB/341/164/12

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu unieważnia przedmiotowe postępowanie ze względu na niezłożenie żadnej oferty w terminie do tego przewidzianym (zgodnie z zapisami SIWZ ? rozdz. XV. oferty w przedmiotowym postępowaniu należało złożyć do dnia 11 stycznia 2013r. do godz. 09:30). Zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu. W związku z powyższym koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania.
Data zamieszczenia informacji