Nr postępowania DZ/RB/341/04/13

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 3, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 492.167,28 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): oferta nr 1 ? PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 3, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji