Nr postępowania DZ/UI/341/07/13

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Leszka Przybyłka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. RAGAMA Zakład Elektroinstalacyjny Usługi Ogólnobudowlane, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno, z ceną brutto: 306.356,10 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Ewa Żwawiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VERDOR, os. Stefana Batorego 22c/26, 60-687 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 81,10; - oferta nr 2: Leszek Przybyłek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. RAGAMA Zakład Elektroinstalacyjny Usługi Ogólnobudowlane, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3: Dariusz Skrzypczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROMAGEX, ul. J. Tuwima 33, 60-195 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 61,65; - oferta nr 4: Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 51,90.
Data zamieszczenia informacji