Nr postępowania DZ/RB/341/182/11

Realizacja Projektu System ITS Poznań

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 6 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa i SIEMENS Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, D-80333 Monachium z ceną brutto: 82.919.539,89 zł i okresem gwarancji po zakończeniu gwarancji umownej (lata): 2. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (C) - 60 % , OCENA TECHNICZNA (T) ? 30 % ORAZ GWARANCJA (G) - 10% ? oferta nr 2 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Sprint S.A., ul. Jagiellończyka nr 26, 10-062 Olsztyn, AGIG FIRE&SECURITY Sp. z o. o., ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa; DSTA S.L. (DESARROLLO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS AVANZADOS S.L.), CALLE PENA, 28034 Madrit; GEVAS Software-Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH, Nymphenburger Str. 14, D-80335 München, liczba łącznie uzyskanych punktów: 88,01 [cena (C): 48,01; ocena techniczna (T): 30, gwarancja (G): 10]; ? oferta nr 6 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa i SIEMENS Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, D-80333 Monachium, liczba łącznie uzyskanych punktów: 99,12 [cena (C): 60; ocena techniczna (T): 29,12, gwarancja (G): 10].
Data zamieszczenia informacji