Nr postępowania DZ/UTZ/341/03/13

Dwuletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003-2012 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA XIV CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się od podpisania umowy Wykonawcy, którego ofertę wcześniej wybrano dla XIV części zamówienia - Rejon 6A (tj. Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska ? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 28.02.2013r.), za najkorzystniejszą ofertę dla XIV części zamówienia - Rejon 6A uznana została oferta złożona przez Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD ? Maciej Nowacki?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto: 415.632,16 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji