Nr postępowania DZ/EL/341/15/13

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Alkom Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 84.000,00 zł. Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: Grupa Astra Plus Sp. z o.o., ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 70,07; ? oferta nr 2: Clar System S.A., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 67,25; ? oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ?Jawi? Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 68,46; ? oferta nr 4: Alkom Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 7: Sogama Sp. z o.o., ul. Kniejowa 2a, 44-117 Gliwice, liczba uzyskanych punktów: 72,31.
Data zamieszczenia informacji