Nr postępowania DZ/EL.341/18/13

Dostawa materiałów do poziomego cienkowarstwowego znakowania dróg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Kontur Sp. z o.o., Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynów, z ceną brutto: 429.057,21 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 - Kontur Sp. z o.o., Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynów, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 2 - RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, liczba uzyskanych punktów: 99,80; ? oferta nr 3 - PPG Polifarb Cieszyn S.A., ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn, liczba uzyskanych punktów: 97,95; ? oferta nr 2 - Farby Maestria Polska Sp. z o.o., ul. 19 Stycznia 60, 09-100 Płońsk, liczba uzyskanych punktów: 97,75.
Data zamieszczenia informacji