Nr postępowania DZ/IB/341/16/13

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mleczowej i Anyżowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez konsorcjum firm skład, którego tworzą: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca oraz Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe ?FILBAR?, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 76.683,12 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1: Krzysztof Kowalczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Sygnalizacyjnych ?CIECHDROG?, ul. Jesionowa 4, Chruszczewo, liczba uzyskanych punktów: 67,63; - Oferta nr 2: konsorcjum firm skład, którego tworzą: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca oraz Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe ?FILBAR?, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100; - Oferta nr 3: ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,68; - Oferta nr 4: PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 73,42; - Oferta nr 5: Marcin Skrzypczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VOLTMAR, ul. Kruczkowskiego 17, 64-100 Leszno, liczba uzyskanych punktów: 68,03.
Data zamieszczenia informacji