Nr postępowania DZ/UI/341/10/13

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2013 roku.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przywołanym powyżej art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zaoferowane przez wykonawców ceny przewyższają kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (poszczególnych jego części). W związku z powyższym (przy braku środków umożliwiających realizację zamówienia) zamawiający został zobligowany do unieważnienia przedmiotowego postępowania.
Data zamieszczenia informacji