Nr postępowania DZ/RB/341/22/13

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego podłużnego i poprzecznego ulic miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla Zadania nr 1 i 2 ? oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DARBUD? Zakład Ogólnobudowlany, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto dla Zadania nr 1: 242.057,85 zł; z ceną brutto dla Zadania nr 2: 368.132,85 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. GRAWIL Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, Przedsiębiorstwo ?DUBR? Sp. z o.o., ul. Łódzka 247 D, 25-655 Kielce, ?Planeta? Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1: 65,58, Zadanie nr 2: 56,04; ? oferta nr 2 złożona przez Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ?ZABERD? S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1: 69,54, Zadanie nr 2: 64,64; ? oferta nr 3 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DARBUD? Zakład Ogólnobudowlany, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1: 100,00, Zadanie nr 2: 100; ? oferta nr 4 złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Malarski?, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 2: 78,84; ? oferta nr 5 złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1: 73,70, Zadanie nr 2: 62,42.
Data zamieszczenia informacji