Nr postępowania DZ/EL/341/17/13

Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Zakład Lasów Poznańskich oraz Zakładu Robót Drogowych w latach 2013-2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu reprezentujący w przedmiotowym postępowaniu Zamawiających działających wspólnie: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Zakład Lasów Poznańskich oraz Zakład Robót Drogowych, informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z cena brutto: 2.026.429,18 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, liczba uzyskanych punktów 100. - oferta nr 2 ? Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa, liczba uzyskanych: 99,84.
Data zamieszczenia informacji