Nr postępowania DZ/RB/341/27/13

Wykonanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy 300 drogowych sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ewę Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą VERDOR, os. Stefana Batorego 22C/26, 60-687 Poznań, z ceną brutto: 111.349,81 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 3, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 75,31; - oferta nr 2 złożona przez Ewę Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą VERDOR, os. Stefana Batorego 22C/26, 60-687 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 3 złożona przez Przemysława Kozaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowe KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin, liczba uzyskanych punktów: 78,46. - Oferta na 4 złożona przez SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 80,05.
Data zamieszczenia informacji