Nr postępowania DZ/RB/341/28/13

Wykonanie prac utrzymaniowych przy pionowych urządzeniach bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla zadania 1 złożonej przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 84.408,75 PLN; - dla zadania 2 złożonej przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 51.819,90 PLN; - dla zdania 3 złożonej przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FALCON Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, z ceną brutto dla: Zadania 3: 6.671,52 PLN. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Przemysława Kozaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 2 ? 56,05. - oferta nr 2 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 100; Zadanie 2 ? 100. - oferta nr 3 złożona przez Jacka Antokolskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPUH ? Jacek Antokolski Bistro ?PIT-STOP? Zapłocie 2A, 62-001 Chludowo, liczba uzyskanych punktów: Zadania 3 ? 16,22. - oferta nr 4 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FALCON Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 65,37; Zadanie 2 ? 78,43; Zadania 3 ? 100.
Data zamieszczenia informacji