Nr postępowania DZ/UD/341/26/13

Remont przepustu w ul. Gabszewicza w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego s.c. Jerzy Balcerowicz, Hanna Balcerowicz, Tomasz Balcerowicz, ul. Parkowa 7/13, 60-755 Poznań, z ceną brutto 108.908,50 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1- Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego s.c. Jerzy Balcerowicz, Hanna Balcerowicz, Tomasz Balcerowicz, ul. Parkowa 7/13, 60-755 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - Oferta nr 2: Mosty Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 98,60.
Data zamieszczenia informacji