Nr postępowania DZ/EL/341/35/13

Dostawa samochodu ciężarowego o DMC 3,5 Mg dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, z ceną brutto: 87.453,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji