Nr postępowania DZ/UTZ/341/39/13

Dostawa wraz z montażem elementów małej architektury na terenie śródmiejskich placów i ulic miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: - Przedsiębiorstwo ALBERTS Sp. z o.o., ul. Leszczyńska 4f, 64-113 Osieczna, z ceną brutto 48.791,64 zł dla I części zamówienia, - Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto 87.157,80 zł dla II części zamówienia. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo ALBERTS Sp. z o.o., ul. Leszczyńska 4f, 64-113 Osieczna, liczba uzyskanych punktów dla części I: 100; - oferta nr 2 ? Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: dla części I ? 72,33; dla części II - 100; - oferta nr 3 ? Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ?ABIES? Szymon Grodzki, ul. Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, liczba uzyskanych punktów: dla części I ? 71,22; dla części II ? 82,30.
Data zamieszczenia informacji